Podmínky zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím těchto „Podmínek zpracování osobních údajů“ potvrzuji, že jsem se jako subjekt údajů seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů, které jsem vyplnil/a do formuláře umístěného na internetových stránkách www.valuo.cz, obchodní společností Valuo Technologies s.r.o., IČO 06403492, se sídlem třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 281519, jako správce (dále jen „Správce“), jak je specifikováno dále.

V rámci formuláře jsem vyplnil/a následující osobní údaje:

 • Telefonní číslo
 • E-mail

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou úplné a pravdivé. Jakékoliv změny těchto údajů Správci oznámím bez zbytečného odkladu.

Pro účely zajištění spravedlivého a transparentního zpracování Správce poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů:

Účely zpracování

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely:

 • i. telefonického kontaktování v rámci poskytnutí poptávané služby ocenění nemovité věci Správcem;
 • ii. ověření Vašeho zájmu o další služby Správce, případně pro jednání směřující k dohodě stran o poskytnutí či zprostředkování služby nabízené Správcem či obchodním partnerem Správce;
 • iii. ověření trvání Vašeho zájmu o prodej, koupi nebo jiné právní jednání ve vztahu k nemovité věci specifikované v registračním formuláři;
 • iv. poskytnutí poptávané služby ocenění nemovité věci Správcem formou e-mailu, přičemž součástí služby je i pravidelné zasílání informačních e-mailů o aktuální výši ocenění;
 • v. Vaší evidence v případě využití možnosti registrace na internetových stránkách Správce;
 • vi. zasílání obchodních sdělení Správce

Právní základ zpracování a souhlas se zpracováním

Zpracování osobních údajů k účelům i.) a iv.) je nezbytné pro poskytnutí služby Správcem.

Zpracování osobních údajů k účelu ii.) je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy.

Zaškrtnutím „Podmínek zpracování osobních údajů udělujete souhlas se zpracováním Vašeho telefonního čísla pro účel zpracování iii.) po dobu jednoho (1) roku od odeslání vyplněného formuláře. Tento souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej kdykoli v průběhu doby trvání zpracování odvolat na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu odstoupeni@valuo.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Registrací na internetových stránkách Správce udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účel zpracování v.) po dobu Vaší registrace. Tento souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej kdykoli v průběhu doby trvání zpracování odvolat zrušením Vašeho účtu na internetových stránkách Správce, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zaškrtnutím „Podmínek zpracování osobních údajů“ udělujete souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy k účelu vi). Tento souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej kdykoli v průběhu doby trvání zpracování odvolat kliknutím na link uvedený v obchodním sdělení/ na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu odstoupeni@valuo.cz. Tento souhlas je udělen i v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případe, že využijete možnost porovnání pojištění nemovité věci kliknutím na tlačítko „porovnat nabídky“, vyjadřujete zájem o porovnání nabídek a udělujete Správci souhlas s předáním Vašich osobních údajů společnosti ePojisteni.cz s.r.o., IČO 28480406, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, za účelem poskytnutí porovnání pojištění nemovité věci.

V případe, že využijete možnost porovnání hypotečních úvěrů kliknutím na tlačítko „porovnat nabídky“, vyjadřujete zájem o porovnání nabídek a udělujete Správci souhlas s předáním Vašich osobních údajů společnosti Hypo na míru s.r.o., IČO 05736501, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, za účelem poskytnutí porovnání hypotečních úvěrů.

Další informace o zpracování

 • Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.
 • Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. V rámci automatizovaného zpracování nedochází k profilování ani automatizovanému individuálnímu rozhodování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Správce může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů zpracovatele.
 • Subjekt zpracování osobních údajů má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů k výše uvedeným účelům. Na základě žádosti Vám Správce sdělí bez zbytečného odkladu informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji a o příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace od Vás požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo jeho zpracovatel provádí zpracování jeho/její osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení, případně požadovat, aby Správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci dotčených osobních údajů.
 • Za účelem aktualizace Vašich osobních údajů nebo uplatnění Vašich práv kontaktujte Správce prostřednictvím e-mailové adresy: info@valuo.cz.
 • Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje úřadu jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/.