Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1. Poskytovatel provozuje internetové stránky na doméně www.valuo.cz (dále jen „valuo.cz“).
  • 1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a uživatelů služby na valuo.cz pro výpočet ceny nemovitosti a uživatelů dalších služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jeho obchodními partnery, nabízených na internetových stránkách valuo.cz (dále jen „Uživatelé“).
 2. Zjištění ceny nemovitosti a poskytování poradenství
  • 2.1. Primárním cílem Poskytovatele je poskytovat na valuo.cz svým Uživatelům možnost bezplatného on-line zjištění orientační ceny bytů a rodinných domů umístěných na území České republiky (dále jen „Nemovitosti“) a poskytovat analýzy realitního trhu.
  • 2.2. Účelem Poskytovatele je poskytovat aktuální informace o trhu s nemovitostmi, analýzy a odhady cen nabízených nemovitostí s cílem pomáhat lidem v orientaci na tomto trhu. Jeho používáním uživatel bere tuto skutečnost na vědomí.
  • 2.3. Pro bezplatné zjištění orientační ceny Nemovitosti vyplní Uživatel formulář na valuo.cz, ve kterém sdělí informace o konkrétní Nemovitosti (dále jen „Analyzovaná nemovitost“), důvod určení ceny, svou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Uživatel současně přijme tyto VOP. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Po odeslání formuláře obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře bude Uživateli poskytnuta orientační cena Analyzované nemovitosti (dále jen „Hlavní služba“). Uživatel je povinen uvést ve formuláři pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  • 2.4. Uživatel bere na vědomí, že cena sdělená prostřednictvím Hlavní služby je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím Hlavní služby proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  • 2.5. Součástí Hlavní služby může být poskytnutí základního telefonického a e-mailové poradenství a podpory při prodeji/koupi Nemovitostí spočívající v poskytnutí základních doporučení, rad a/nebo konzultací pro prodej či koupi Nemovitostí. Součástí hlavní služby je dále pravidelné informování o vývoji ceny Analyzované nemovitosti. Poskytovatel je oprávněn cca několikrát ročně zaslat Uživateli na poskytnutou e-mailovou adresu informace o změnách ceny Analyzované nemovitosti.
  • 2.6. Poskytovatel je oprávněn telefonicky a/nebo e-mailem kontaktovat Uživatele v souvislosti s poskytnutím poptávané Hlavní služby, k nabídnutí dalších služeb, případně k jednání směřujícímu k dohodě stran o poskytnutí či zprostředkování dalších služeb nabízených Poskytovatelem či jeho obchodním partnerem. Poskytovatel je dále oprávněn e-mailem kontaktovat Uživatele k zaslání obchodních sdělení Poskytovatele. Osobní údaje Uživatele, užívané pro poskytování služeb, užívá Poskytovatel na základě zákonného oprávnění. V případě obchodních sdělení je Uživatel oprávněn zasílání těchto sdělení kdykoli odhlásit.
 3. Registrace
  • 3.1. Nad rámec jednorázového zjištění ceny pomocí Hlavní služby má Uživatel možnost registrace na valuo.cz, díky které může plně využít všech nyní či v budoucnu nabízených služeb poskytovaných Poskytovatelem na valuo.cz.
  • 3.2. Při registraci zvolí Uživatel své heslo, které mu umožní opakované přihlášení na stránky valuo.cz. Při přihlášení získá Uživatel zejména přístup k dříve prováděným výpočtům provedených v rámci Hlavní služby. V případě nového výpočtu nemusí Uživatel znovu zadávat některé údaje do formuláře.
 4. Individuální odhad ceny Nemovitostí
  • 4.1. Poskytovatel nabízí Uživateli individuální odhad ceny Nemovitostí, který oproti Hlavní službě posoudí některé další faktory, které mohou mít vliv na cenu nemovitosti.
  • 4.2. K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede informace o konkrétní Nemovitosti, jejíž orientační cenu má zájem zjistit (dále jen „Odhadovaná nemovitost“) a spolu s těmito informacemi zašle Poskytovateli též fotografie Odhadované nemovitosti. Po předchozí domluvě s Poskytovatelem může Uživatel zaslat výše uvedené informace Poskytovateli též e-mailem. Uživatel je povinen ve formuláři (či v e-mailu) uvést pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v údajích poskytnutých Uživatelem. Uživatel současně přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve).
  • 4.3 Odeslání formuláře (či e-mailu) se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o zajištění služby Individuálního odhadu ceny Nemovitosti. Po odeslání formuláře (či e-mailu), obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky.
  • 4.4. Uživatel je povinen uhradit zálohu za cenu za kombinace služeb ve výši uvedené v objednávkovém formuláři do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet poskytovatele dle pokynů, které Uživatel obdrží prostřednictvím e-mailu, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Neuhradí-li Uživatel cenu za služby ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, který Uživatel uvede ve formuláři při objednání služby.
  • 4.5. Do tří pracovních dní po uzavření smlouvy a uhrazení ceny Poskytovateli bude Uživateli zaslána analýza s odhadem tržní ceny Odhadované nemovitosti.
  • 4.6. Uživatel bere na vědomí, že cena Odhadované nemovitosti sdělená v analýze je pouze orientační. Cena vychází z údajů předaných Poskytovateli Uživatelem. Odhadovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele. Poskytovatel nemá informace o právním stavu Odhadované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu.
 5. Společná ustanovení
  • 5.1. VOP
   • 5.1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí formuláře pro Hlavní službu a formulářů pro Další poskytované služby. Uživatel musí nejprve vyjádřit souhlas se zněním těchto VOP, než bude moci příslušný formulář odeslat a učinit tak Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy. Právní vztahy Poskytovatele a Uživatele výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 5.2. Uzavření smlouvy
   • 5.2.1. Není-li ve VOP v konkrétním případě uvedeno jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou Službu činí Uživatel Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Odesláním potvrzení o přijetí daného formuláře e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele Poskytovatel Uživatelovu nabídku k uzavření smlouvy přijímá, a tímto okamžikem vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem smluvní vztah.
   • 5.2.2. Předtím, než Uživatel závazně odešle formulář, má Uživatel právo zkontrolovat veškeré údaje, které ve formuláři uvedl. Dále může Uživatel zaslat informaci ohledně změny údajů na e-mailovou adresu Poskytovatele. V případě, že je Uživatel registrovaný na valuo.cz, má možnost měnit uvedené údaje na svém účtu.
   • 5.2.3. Smlouvy, resp. příslušné formuláře a VOP, budou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě, přičemž Uživatel bude mít k těmto údajům také přístup. Tyto údaje nejsou přístupné jiným osobám.
   • 5.2.4 Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku jsou popsány v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
  • 5.3. Odstoupení od smlouvy Uživatelem
   • 5.3.1. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.
   • 5.3.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Uživatel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře pro oznámení o odstoupení od smlouvy uveřejněného na valuo.cz, který Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli. Uživateli pak Poskytovatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   • 5.3.3. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
   • 5.3.4. V případě odstoupení od smlouvy budou Uživateli Poskytovatelem vráceny všechny platby, které Poskytovatel od Uživatele obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení Uživatelova oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl užit Uživatelem pro provedení předmětných plateb, pokud Uživatel výslovně neurčí jinak.
   • 5.3.5. Uživatel má možnost požádat Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení tím, že při vyplňování formuláře pro příslušnou Službu tuto možnost označí. Pokud tuto nabízenou možnost Uživatel neoznačí, poskytne Poskytovatel objednané Služby nejdříve den po dni uplynutí této lhůty.
   • 5.3.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • 5.4. Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem
   • 5.4.1. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Uživatelem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. Odstoupení je účinné jeho doručením Uživateli. Uhradil-li již Uživatel cenu za Služby předem, Poskytovatel Uživateli vrátí její poměrnou část v závislosti na poskytnutých službách do 30 dnů od doručení odstoupení.
  • 5.5. Práva a povinnosti
   • 5.5.1. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli Službu za sjednanou cenu po jejím uhrazení (příp. uhrazení zálohy za cenu) dle těchto VOP a Uživatel je povinen cenu za tuto Službu uhradit.
   • 5.5.2. Uživatel je povinen při objednávání Služby uvádět v příslušných formulářích pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené Uživatelem jsou Poskytovatelem považovány za pravdivé.
   • 5.5.3. Poskytovatel uvádí, že není vůči Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   • 5.5.4. Veškerá sdělení Poskytovatele mohou být Uživateli doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jím vyplněném formuláři.
  • 5.6. Odpovědnost za vady a reklamace
   • 5.6.1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná Služba nemá vady, je poskytována ve shodě se Smlouvou a odpovídá svému popisu ve Smlouvě.
   • 5.6.2. Uživatel je povinen vytknout Poskytovateli vadu Služby, kvůli které ji reklamuje, a to bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy vadu zjistí, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
   • 5.6.3. Při uplatňování reklamace může Zákazník využít elektronický reklamační formulář Poskytovatele na valuo.cz. Poskytovatel Uživateli potvrdí na jeho uvedenou e-mailovou adresu přijetí takového formuláře. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů.
   • 5.6.4. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
   • 5.6.5. Je-li vada odstranitelná, bude Poskytovatelem taková vada služby odstraněna nebo se Uživatel může domáhat přiměřené slevy z ceny za poskytnutou službu. Nelze-li vadu odstranit, Uživatel může požadovat přiměřenou slevu z ceny za poskytnutou službu, a nebo odstoupit od smlouvy.
   • 5.6.6. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Poskytovatel povinen Uživatele informovat e-mailem.
   • 5.6.7. Není-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.
   • 5.6.8. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
   • 5.6.9. Uživatel není oprávněn uplatňovat vady služeb, které jsou Poskytovatelem poskytovány bezúplatně.
  • 5.7. Způsob platby
   • 5.7.1. Nabízené Služby budou Poskytovatelem poskytnuty až po jejich zaplacení Uživatelem.
   • 5.7.2. U placených Služeb má Uživatel možnost uhradit platby platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
   • 5.7.3. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 6. Závěrečná ujednání
  • 6.1. Tyto VOP se pro Uživatele stávají závaznými okamžikem potvrzení přijetí formuláře pro poskytnutí Hlavní služby nebo Další služby.
  • 6.2. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla Poskytovatele, není-li volba místní příslušnosti vyloučena právními předpisy.
  • 6.3. Případné spory je také možné řešit mimosoudní cestou, kdy subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
  • 6.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.
  • 6.5. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
  • 6.6. Znění VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změněné VOP budou registrovaným Uživatelům zaslány na e-mailové adresy, uvedené na jejich účtech na valuo.cz, a to alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li registrovaný Uživatel se změněným zněním VOP souhlasit, má možnost smluvní vztah s Poskytovatelem ukončit, a to tak, že po přihlášení na svůj účet na valuo.cz tento svůj účet zruší. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem zaniká okamžikem doručení e-mailu s potvrzením o zrušení účtu. Práva a povinnosti Poskytovatele a registrovaného Uživatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  • 6.7. Změny znění VOP se netýkají Uživatelů, kteří nejsou registrováni na valuo.cz. Pro ty platí VOP účinné v době, kdy činili svou objednávku prostřednictvím příslušného formuláře, a se kterými vyjádřili souhlas ještě před jeho odesláním Poskytovateli.
  • 6.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 2. 10. 2020.