Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1. Poskytovatel provozuje internetové stránky na doméně www.valuo.cz (dále jen „valuo.cz“).
  • 1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a uživatelů služby na valuo.cz pro výpočet ceny nemovitosti a uživatelů dalších služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jeho obchodními partnery, nabízených na internetových stránkách valuo.cz (dále jen „Uživatelé“).
 2. Zjištění ceny nemovitosti a poskytování poradenství
  • 2.1. Primárním cílem Poskytovatele je poskytovat na valuo.cz svým Uživatelům možnost bezplatného on-line zjištění orientační ceny bytů a rodinných domů umístěných na území České republiky (dále jen „Nemovitosti“) a poskytovat základní poradenství a podporu při prodeji/koupi Nemovitostí..
  • 2.2. Poskytovatel je nezávislý vyhledávač veřejně dostupných nabídek bytů a domů na prodej. Nejedná se o inzertní portál ani realitní kancelář. Účelem Poskytovatele je poskytovat aktuální informace o trhu s nemovitostmi, analýzy a odhady cen nabízených nemovitostí s cílem pomáhat lidem v orientaci na tomto trhu. Jeho používáním uživatel bere tuto skutečnost na vědomí.
  • 2.3. Pro bezplatné zjištění orientační ceny Nemovitosti vyplní Uživatel formulář na valuo.cz, ve kterém sdělí informace o konkrétní Nemovitosti (dále jen „Analyzovaná nemovitost“), důvod určení ceny, svou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Uživatel současně přijme tyto VOP. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Po odeslání formuláře obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře bude Uživateli poskytnuta orientační cena Analyzované nemovitosti (dále jen „Hlavní služba“). Uživatel je povinen uvést ve formuláři pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  • 2.4. Uživatel bere na vědomí, že cena sdělená prostřednictvím Hlavní služby je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím Hlavní služby proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  • 2.5. Součástí Hlavní služby je poskytnutí základního telefonického a e-mailové poradenství a podpory při prodeji/koupi Nemovitostí spočívající v poskytnutí základních doporučení, rad a/nebo konzultací pro prodej či koupi Nemovitostí. Součástí hlavní služby je dále pravidelné informování o vývoji ceny Analyzované nemovitosti. Poskytovatel je oprávněn cca několikrát ročně zaslat Uživateli na poskytnutou e-mailovou adresu informace o změnách ceny Analyzované nemovitosti.
  • 2.6. Poskytovatel je oprávněn telefonicky a/nebo e-mailem kontaktovat Uživatele v souvislosti s poskytnutím poptávané Hlavní služby, k nabídnutí dalších služeb, případně k jednání směřujícímu k dohodě stran o poskytnutí či zprostředkování dalších služeb nabízených Poskytovatelem či jeho obchodním partnerem. Poskytovatel je dále oprávněn e-mailem kontaktovat Uživatele k zaslání obchodních sdělení Poskytovatele. Osobní údaje Uživatele, užívané pro poskytování služeb, užívá Poskytovatel na základě zákonného oprávnění. V případě obchodních sdělení je Uživatel oprávněn zasílání těchto sdělení kdykoli odhlásit.
 3. Registrace
  • 3.1. Nad rámec jednorázového zjištění ceny pomocí Hlavní služby má Uživatel možnost registrace na valuo.cz, díky které může plně využít všech nyní či v budoucnu nabízených služeb poskytovaných Poskytovatelem na valuo.cz.
  • 3.2. Při registraci zvolí Uživatel své heslo, které mu umožní opakované přihlášení na stránky valuo.cz. Při přihlášení získá Uživatel zejména přístup k dříve prováděným výpočtům provedených v rámci Hlavní služby. V případě nového výpočtu nemusí Uživatel znovu zadávat některé údaje do formuláře.
 4. Služby spojené s registrací
  • 4.1. Poskytovatel poskytuje Uživatelům i následující služby, které jsou spojené s registrací:
   • 4.1.1. Zobrazení inzerátů a odhad tržní ceny
    V rámci služby zobrazení inzerátů může Uživatel vyhledávat inzeráty na Nemovitosti a vybrané údaje v nich obsažené, které jsou uveřejněny na vybraných realitních portálech. K inzerátu je připojen odhad ceny Poskytovatele, který je vypočítán pomocí Hlavní služby. Uživatel má možnost porovnat cenu uvedenou v inzerátu u Nemovitosti s odhadem Poskytovatele. Pro odhad ceny Poskytovatele platí podmínky Hlavní služby dle odst. 2.3 obdobně. Poskytovatel údaje uveřejněné v inzerátech nekontroluje a neodpovídá za jejich obsah.
   • 4.1.2. Vývoj ceny Nemovitostí
    Služba vývoje ceny zaznamenává ceny Nemovitostí uvedené v inzerátech (zobrazovaných pomocí služby Zobrazení inzerátů a odhad tržní ceny dle odst. 4.1.1) za dobu, po kterou Poskytovatel eviduje tyto inzeráty na příslušných vybraných realitních portálech. Uživatel může pomocí této služby sledovat změny cen v inzerátech v průběhu času. Uživatel bere na vědomí, že historie cen uvedená u inzerátu je pouze orientační a nemusí být kompletní (nezahrnuje např. údaje před zařazením inzerátu na portál valuo.cz, krátkodobé změny ceny apod.)
   • 4.1.3. Zobrazení stáří inzerátu
    Služba u každého inzerátu (zobrazovaného pomocí služby Zobrazení inzerátů a odhad tržní ceny) poskytne Uživateli informaci o tom, po jakou dobu Poskytovatel inzerát na příslušném realitním portálu eviduje. Uživatel bere na vědomí, že tato doba nemusí odpovídat skutečné době, po kterou je inzerát uveřejněn na příslušném realitním portálu.
   • 4.1.4. Manuál pro kupující
    V rámci služby poskytne Poskytovatel Uživateli odborníky sestavený dokument obsahující soupis vybraných rad, jak postupovat při koupi Nemovitosti, soupis vybraných rizik, která jsou spojená s koupí Nemovitosti, a soupis vybraných rad, jak při koupi Nemovitosti vyjednávat o ceně.
   • 4.1.5. Výpočet nájmu Nemovitosti
    V rámci služby Poskytovatel poskytuje na valuo.cz Uživatelům možnost on-line zjištění orientační výše nájemného Nemovitostí. Pro zjištění orientační výše nájemného Poskytovatel vychází z informací uveřejněných ve vztahu k Nemovitosti.
   • 4.1.6. Výpočet hypotéky
    V rámci služby Poskytovatel poskytuje na valuo.cz Uživatelům možnost zjištění orientační výše úroků v případě poskytnutí hypotečního úvěru na koupi Nemovitosti. Uživateli bude na portálu valuo.cz dle nastavené výše a doby splatnosti hypotečního úvěru (výši a dobu splatnosti může Uživatel dle své volby upravit) zobrazena průměrná výše úroků, které v posledních několika měsících dosahovali s Poskytovatelem spolupracující zprostředkovatelé hypotečních úvěrů při sjednávání hypotečních úvěrů s jejich poskytovateli. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatelem sdělená výše úroků je orientační, Poskytovatel nemůže znát veškeré skutečnosti, které mohou mít na výši úroků u konkrétního poskytovatele úvěrů vliv.
   • 4.1.7. Výpočet návratnosti investice
    V rámci služby Poskytovatel poskytuje na valuo.cz Uživatelům on-line kalkulačku, která může pomoci Uživateli s výpočtem návratnosti investice do Nemovitosti. Kalkulačka porovnává cenu Nemovitosti s odhadem výše nájemného, který je zjišťován pomocí služby Výpočet nájmu Nemovitosti dle odst. 4.1.5, a vypočítává dobu, za kterou se součet takto odhadnutého nájemného vyrovná ceně příslušné Nemovitosti. Uživatel bere na vědomí, že výpočet pomocí této služby nezahrnuje další náklady a rizika spojené s koupí Nemovitosti a jejím následným pronájmem.
  • 4.2. V rámci služeb spojených s registrací nabízí Poskytovatel Uživateli následující varianty:
   • 4.2.1. „Free“ zahrnující službu Zobrazení inzerátů a odhad tržní ceny dle odst. 4.1.1 omezenou tak, že jsou Uživateli zobrazovány inzeráty, které jsou evidovány na portálu valuo.cz déle než 7 kalendářních dní a/nebo ve kterých se v posledních 7 kalendářních dnech nezměnila cena příslušné Nemovitosti;
   • 4.2.2. „Premium“ zahrnující službu Zobrazení inzerátů a odhad tržní ceny dle odst. 4.1.1, (včetně nejnovějších inzerátů v evidenci na valuo.cz), službu Vývoj ceny nemovitostí dle odst. 4.1.2, službu Zobrazení stáří inzerátu dle odst. 4.1.3 a službu Manuál pro kupující dle odst. 4.1.4;
   • 4.2.3. „Pro investory“ zahrnující služby ve variantě Premium a dále službu Výpočet nájmu Nemovitosti dle odst. 4.1.5, službu Výpočet hypotéky dle odst. 4.1.6 a službu Výpočet návratnosti investice dle odst. 4.1.7.
  • 4.3. Varianta Free je k dispozici každému Uživateli, který se zaregistruje na valuo.cz dle čl. 3 těchto VOP. Varianta Premium a varianta Pro investory jsou zpoplatněné. K objednání varianty Premium nebo varianty Pro investory vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, Uživatel současně přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve). Uživatel je povinen ve formuláři uvést pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v údajích poskytnutých Uživatelem.
  • 4.4. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o poskytnutí zvolených služeb. Tato nabídka je přijata Poskytovatelem (a tím dochází k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem o poskytování příslušných služeb) okamžikem, kdy Uživatel obdrží e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí přijetí formuláře vyplněného Uživatelem.
  • 4.5. Uživatel je povinen uhradit cenu za variantu Premium nebo variantu Pro investory ve výši uvedené v objednávkovém formuláři prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet Poskytovatele dle pokynů, které Uživatel obdrží prostřednictvím e-mailu, jímž Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Poskytovatel zpřístupní Uživateli služby dle varianty Premium, resp. varianty Pro investory, do 2 pracovních dnů od jejich zaplacení. Neuhradí-li Uživatel cenu za služby do 14 dnů od zaslání formuláře, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, který Uživatel uvede při registraci.
  • 4.6. Služby dle varianty Premium a varianty Pro investory jsou zpřístupněné po dobu, kterou si Uživatel objednal a zaplatil. Po uplynutí sjednané doby, nezaplatí-li Uživatel služby na další období, mu bude stávající varianta změněna na variantu Free.
 5. Další služby
  • 5.1. Poskytovatel na valuo.cz nabízí Uživatelům další služby spojené s realitní činností a správou nemovitých věcí (služby hypotečního specialisty, služby inspektora nemovitostí, pojištění, právní služby, úschova kupní ceny, zajištění vystavení průkazu energetické náročnosti budovy, zajištění profesionálního fotografa pro nafocení Nemovitosti, služba home staging, kombinace služeb, individuální odhad ceny nemovitostí; dále jen „Další služby“).
  • 5.2. Další služby poskytuje Poskytovatel sám nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů na základě samostatné objednávky.
  • 5.3. K objednání Další služby vyplní Uživatel objednávkový formulář pro konkrétní Další službu. Formulář k objednání konkrétní doplňkové služby nalezne Uživatel na valuo.cz. Odkaz na tento formulář může zaslat též Poskytovatel zájemci na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl ve formuláři pro Hlavní službu. Odkaz na formulář zašle Poskytovatel uživateli na základě vyplněné nezávazné poptávky na valuo.cz nebo na základě telefonické konzultace s Uživatelem.
  • 5.4. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované třetími osobami, i když je pro Uživatele zajistil.
 6. Služby hypotečního specialisty
  • 6.1. Na základě individuálního požadavku Uživatele Poskytovatel nabídne Uživateli financování koupě (zpravidla) Analyzované nemovitosti, a to kontaktováním svého obchodního partnera, který poskytuje poradenství v oblasti hypotečních úvěrů (dále jen „Hypoteční specialista“). Hypoteční specialista v rámci této Další služby zejména provede porovnání nabídek bank a stavebních spořitelen na trhu a pomůže Uživateli se zřízením úvěru. K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu Nemovitosti, o jejíž financování má zájem. Uživatel je povinen ve formuláři uvést pravdivé údaje. Uživatel současně přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve).
  • 6.2. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o zajištění služeb Hypotečního specialisty. Po odeslání formuláře obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky.
  • 6.3. V případě, že Uživatel při vyplňování formuláře pro Hlavní službu Poskytovatele označí možnost „Při koupi“, zobrazí se mu pod výpočtem orientační ceny Analyzované nemovitosti nabídka hypoték. Následně Uživatel může vyplnit ve zjednodušeném formuláři částku, kterou chce půjčit, a zobrazí se mu nabídka úvěrů. Vyplnění a odeslání tohoto zjednodušeného formuláře pomocí tlačítka „Zobrazit nabídky bank“ se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy dle odst. 5.2.
  • 6.4. Poskytovatel splní službu hypotečního specialisty dle tohoto článku tím, že odešle údaje vyplněné Uživatelem ve formuláři Hypotečnímu specialistovi. Následné kontaktování Uživatele Hypotečním specialistou a poskytování jeho služeb je výlučným vztahem mezi těmito subjekty, který se řídí samostatným smluvními podmínkami sjednanými mezi Hypotečním specialistou a Uživatelem.
 7. Služby stavebního inspektora
  • 7.1. Na základě individuálního požadavku Uživatele Poskytovatel zprostředkuje Uživateli Služby inspektora nemovitostí, a to kontaktováním svého obchodního partnera, společnosti Nemoinspekt s.r.o., se sídlem Rumunská 1798/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 29060796 (dále jen „Inspektor nemovitostí“). K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu Nemovitosti, o jejíž kontrolu Inspektorem nemovitostí má zájem. Uživatel je povinen ve formuláři uvést pravdivé údaje. Uživatel současně přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve).
  • 7.2. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o zajištění služeb inspektora nemovitostí. Po odeslání formuláře, obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky.
  • 7.3. Poskytovatel splní službu inspektora nemovitostí dle tohoto článku tím, že odešle údaje vyplněné Uživatelem ve formuláři Inspektorovi nemovitostí. Následné kontaktování Uživatele Inspektorem nemovitostí a poskytování jeho služeb je výlučným vztahem mezi těmito subjekty, který se řídí samostatným smluvními podmínkami sjednanými mezi Inspektorem nemovitostí a Uživatelem. S ohledem na uvedené je cena za službu inspektora nemovitostí uvedená na valuo.cz pouze orientační. Přesná výše ceny bude dohodnuta přímo Inspektorem nemovitostí a Uživatelem.
 8. Pojištění
  • 8.1. Uživatel má možnost na valuo.cz získat porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven na pojištění nemovitých věcí. K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz. Tento formulář je provozován přímo společností ePojisteni.cz, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČO: 28480406 (dále jen „ePojisteni“). Smlouvu uzavírá Uživatel přímo se společností ePojisteni, k poskytnutí služby pojištění je Uživatel povinen souhlasit při odeslání příslušného formuláře s obchodními podmínkami společnosti ePojisteni.
  • 8.2. V případě, že Uživatel při vyplňování formuláře pro Hlavní službu Poskytovatele označí možnost „Jen chci znát cenu vlastní nemovitosti“, „Potřebuji ji znát pro mé klienty“ nebo „Jinak“, zobrazí se mu pod výpočtem orientační ceny Analyzované nemovitosti nabídky pojištění od společnosti ePojisteni a bude mu nabídnut formulář dle odst. 7.1.
 9. Právníslužby
  • 9.1. Poskytovatel nabízí Uživatelům pomoc při zajištění služeb advokáta spočívajících v revizi nebo přípravě smluv a konzultaci s advokátem v souvislosti s koupí a prodejem Nemovitostí zájemci. K objednání služby Uživatel vyplní příslušný formulář, ve kterém uvede své kontaktní a identifikační údaje a přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve) a vybere některou z variant poskytovaných služeb. Uživatel má na výběr ze tří variant:
   • 9.1.1. Varianta Basic: revize kupní smlouvy, rezervační smlouvy a smlouvy o úschově, konzultace s advokátem v rozsahu 30 minut.
   • 9.1.2. Varianta Standard: příprava kupní a rezervační smlouvy, revize smlouvy o úschově, vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí, konzultace s advokátem v rozsahu 1 hodiny.
   • 9.1.3. Varianta Premium: příprava kupní a rezervační smlouvy, revize smlouvy o úschově, vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí, příprava daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, konzultace s advokátem v rozsahu 2 hodiny.
   Cena jednotlivých variant je uvedena v objednávkovém formuláři pro Uživatelem vybranou variantu.
  • 9.2. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o pomoci při zajištění právních služeb. Po odeslání formuláře obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky. Uživatel je povinen uhradit zálohu za cenu za právní službu ve výši dle vybrané varianty do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2701286530/2010, vedený u Fio banka, a.s.; variabilní symbol k provedení platby obdrží Uživatel prostřednictvím e-mailu, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Neuhradí-li Uživatel zálohu ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, který Uživatel uvede ve formuláři při objednání právní služby.
  • 9.3. Poskytovatel není povinen poskytnout pomoc při zajištění právní služby dříve, než Uživatel uhradí zálohu za její cenu.
  • 9.4. Po uhrazení zálohy za cenu bude Uživatel kontaktován smluvním advokátem Poskytovatele, který si vyžádá potřebné podklady k poskytnutí právní služby. Odhadovaná doba k provedení právní služby činí 7 dnů ode dne doručení všech potřebných podkladů advokátovi. Veškerá komunikace v souvislosti s poskytnutím právních služeb probíhá přímo s advokátem. Konkrétní podmínky sjednává Uživatel vždy přímo s advokátem. Právní služby jsou poskytovány výhradně dle českého práva, a to v češtině a/nebo v angličtině, dle požadavku Uživatele. Poskytovatel se zavazuje ze zaplacené zálohy zaplatit cenu právních služeb dle výše uvedených variant.
 10. Úschova kupní ceny
  • 10.1. V rámci vybraných variant kombinace služeb (viz níže) na základě individuálního požadavku Uživatele Poskytovatel zprostředkuje Uživateli složení kupní ceny za Nemovitost do bankovní úschovy, a to kontaktováním banky, která je obchodním partnerem Poskytovatele (dále jen „Banka“).
  • 10.2. Službu úschovy kupní ceny nabízí Poskytovatel pouze v rámci kombinace služeb. Tuto službu nelze objednat samostatně. Poskytovatel splní službu úschovy kupní ceny dle tohoto článku tím, že odešle údaje vyplněné Uživatelem e formuláři Bance. Následné kontaktování Uživatele Bankou a poskytování jejích služeb je výlučným vztahem mezi těmito subjekty, který řídí samostatným smluvními podmínkami sjednanými mezi Bankou a Uživatelem. Cena za tuto službu je stanovena podle aktuálního ceníku Banky, která bude bankovní úschovu poskytovat.
 11. Zajištění vystavení průkazu energetické náročnosti budovy
  • 11.1. Na základě individuálního požadavku Uživatele Poskytovatel zprostředkuje Uživateli službu vystavení průkazu energetické náročnosti budovy, a to kontaktováním svého obchodního partnera, který je akreditovaným energetickým expertem a zajišťuje vyhotovení průkaz energetické náročnost budovy (dále jen „Energetický expert“). K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu Nemovitosti, u které chce zhotovit průkaz energetické náročnosti. Uživatel je povinen ve formuláři uvést pravdivé údaje. Uživatel současně udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů (neučinil-li tak již dříve).
  • 11.2. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Po odeslání formuláře, obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky.
  • 11.3. Poskytovatel splní službu vystavení průkazu energetické náročnosti budovy dle tohoto článku tím, že odešle údaje vyplněné Uživatelem ve formuláři Energetickému expertovi. Následné kontaktování Uživatele Energetickým expertem a poskytování jeho služeb je výlučným vztahem mezi těmito subjekty, který řídí samostatným smluvními podmínkami sjednanými mezi Energetickým expertem a Uživatelem. S ohledem na uvedené je cena za službu Energetického experta uvedená na valuo.cz pouze orientační. Přesná výše ceny bude dohodnuta přímo mezi Energetickým expertem a Uživatelem.
 12. Zajištění profesionálního fotografa pro nafocení nemovitosti
  • 12.1. Na základě individuálního požadavku Uživatele Poskytovatel poskytuje Uživateli služby profesionálního fotografa pro nafocení Nemovitosti, a to za cenu uvedenou na valuo.cz. K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu Nemovitosti, o jejíž fotografování má zájem (dále jen „Fotografovaná nemovitost“). Uživatel je povinen ve formuláři uvést pravdivé údaje. Uživatel současně udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů (neučinil-li tak již dříve).
  • 12.2. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Po odeslání formuláře, obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky. E-mail dále obsahuje návodem na přípravu Fotografované nemovitosti k vyhotovení fotografií profesionálním fotografem.
  • 12.3. Uživatel je povinen uhradit zálohu za cenu za služby fotografa dle tohoto článku ve výši uvedené na valuo.cz při vyplňování formuláře do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2701286530/2010, vedený u Fio banka, a.s.; variabilní symbol k provedení platby obdrží Uživatel prostřednictvím e-mailu, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Neuhradí-li Uživatel zálohu za cenu za služby ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, která Uživatel uvede ve formuláři při objednání služby fotografa nemovitostí.
  • 12.4. Poskytovatel není povinen poskytnout službu fotografa dříve, než Uživatel uhradí zálohu za její cenu.
  • 12.5. Po uhrazení zálohy za cenu sjedná Poskytovatel s fotografem a Uživatelem termín fotografování Nemovitosti. Poskytovatel zajistí, že se fotograf dostaví ve sjednaný termín do Fotografované nemovitosti, za účelem její prohlídky a pořízení fotografií. Uživatel je povinen Fotografovanou nemovitost fotografovi ve sjednaný termín zpřístupnit a být přítomen ve Fotografované nemovitosti po dobu, kdy se v ní fotograf nachází. Poskytovatel předá Uživateli kontakt na fotografa pro případ, že by se fotografování ve sjednaný termín nemohlo z jakýchkoliv důvodů na straně Uživatele uskutečnit.
  • 12.6. Po pořízení a úpravě fotografií Fotografované nemovitosti zašle Poskytovatel Uživateli pořízené fotografie e-mailem.
 13. Služba home staging
  • 13.1. Poskytovatel v rámci vybraných variant kombinace služeb (viz níže) nabízí Uživateli možnost zabezpečení přípravy Fotografované nemovitosti před pořízením fotografií profesionálním fotografem. Pokud Uživatel využije této nabídky, Poskytovatel zabezpečí před focením přípravu všech místností Fotografované nemovitosti. Uživatel je povinen zpřístupnit Fotografovanou nemovitost za tímto účelem Poskytovateli osobě pověřené Poskytovatelem.
  • 13.2. Službu home staging nabízí Poskytovatel pouze v rámci kombinace služeb. Tuto službu nelze objednat samostatně.
  • 13.3. V ostatním se pro službu home staging obdobně užijí ustanovení VOP pro službu zajištění profesionálního fotografa pro nafocení nemovitosti.
 14. Individuální odhad ceny Nemovitostí
  • 14.1. Poskytovatel nabízí Uživateli individuální odhad ceny Nemovitostí, který oproti Hlavní službě posoudí některé další faktory, které mohou mít vliv na cenu nemovitosti.
  • 14.2. K objednání této služby vyplní Uživatel příslušný objednávkový formulář na valuo.cz, ve kterém uvede informace o konkrétní Nemovitosti, jejíž orientační cenu má zájem zjistit (dále jen „Odhadovaná nemovitost“) a spolu s těmito informacemi zašle Poskytovateli též fotografie Odhadované nemovitosti. Po předchozí domluvě s Poskytovatelem může Uživatel zaslat výše uvedené informace Poskytovateli též e-mailem. Uživatel je povinen ve formuláři (či v e-mailu) uvést pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v údajích poskytnutých Uživatelem. Uživatel současně přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve).
  • 14.3 Odeslání formuláře (či e-mailu) se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o zajištění služby Individuálního odhadu ceny Nemovitosti. Po odeslání formuláře (či e-mailu), obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky.
  • 14.4. Uživatel je povinen uhradit zálohu za cenu za kombinace služeb ve výši uvedené v objednávkovém formuláři do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet poskytovatele dle pokynů, které Uživatel obdrží prostřednictvím e-mailu, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Neuhradí-li Uživatel cenu za služby ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, který Uživatel uvede ve formuláři při objednání služby.
  • 14.5. Do tří pracovních dní po uzavření smlouvy a uhrazení ceny Poskytovateli bude Uživateli zaslána analýza s odhadem tržní ceny Odhadované nemovitosti.
  • 14.6. Uživatel bere na vědomí, že cena Odhadované nemovitosti sdělená v analýze je pouze orientační. Cena vychází z údajů předaných Poskytovateli Uživatelem. Odhadovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele. Poskytovatel nemá informace o právním stavu Odhadované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu.
 15. Kombinace služeb
  • 15.1. Poskytovatel Uživatelům dále nabízí v případě zájmu o prodej Nemovitosti kombinace některých Doplňkových služeb doplněných o službu inzerce.
  • 15.2. Služba inzerce spočívá v poskytnutí všeobecných rad k přípravě inzerátu na Nemovitost, kterou má Uživatel zájem prodat. Připravený návrh zašle Uživatel Poskytovateli e-mailem. V případě zjevných chyb a nedostatků je Poskytovatel oprávněn vrátit návrh inzerátu Uživateli k opravě, a to i opakovaně. Poskytovatelem přijatý text inzerátu uveřejní Poskytovatel společně s fotografiemi příslušné Nemovitosti (byli-li pořízení Poskytovatelem v rámci služby fotografa nebo, poskytl-li je Poskytovateli Uživatel) na webových stránkách svých obchodních partnerů. Poskytovatel informuje Uživatele o všech zájemcích o koupi příslušné Nemovitosti Uživatele, kteří kontaktovali Poskytovatele na základě inzerátu, a zprostředkuje a sjedná termín schůzky Uživatele a zájemce. Poskytovatel zašle Uživateli kontaktní údaje každého takového zájemce. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu inzerátu dodaného Uživatelem.
  • 15.3 V rámci kombinace služeb nabízí Poskytovatel Uživateli následující varianty:
   • 15.3.1. „Basic“ zahrnující služby advokáta (varianta Basic), službu inzerce
   • 15.3.2. „Standard“ zahrnující služby advokáta (varianta Standard), službu inzerce po dobu 2 měsíců a službu profesionálního fotografa pro nafocení nemovitosti
   • 15.3.3. „Premium“ zahrnující služby advokáta (varianta Premium), službu inzerce po dobu 3 měsíců, službu profesionálního fotografa pro nafocení nemovitosti včetně služby home staging a službu úschovy kupní ceny
   • 15.3.4. „Exkluzive“ zahrnující kompletní služby realitního makléře
  • 15.4. V rámci služby realitního makléře, předá Poskytovatel údaje uvedené ve formuláři Uživatele realitní kanceláři, která je obchodním partnerem Poskytovatele (dále jen „Realitní kancelář“). Poskytovatel splní službu realitního makléře dle tohoto odstavce tím, že odešle údaje vyplněné Uživatelem ve formuláři Realitní kanceláři. Následné kontaktování Uživatele Realitní kanceláří a poskytování jeho služeb je výlučným vztahem mezi těmito subjekty, který se řídí samostatným smluvními podmínkami sjednanými mezi Realitní kanceláří a Uživatelem.
  • 15.5. K objednání kombinace služeb Uživatel vyplní příslušný formulář, ve kterém uvede své kontaktní a identifikační údaje, přijme tyto VOP (neučinil-li tak již dříve) a vybere některou z variant poskytovaných služeb. (Variantu „Exklusive“ je možné též objednat na základě telefonické dohody.) Cena jednotlivých variant je uvedena v objednávkovém formuláři pro Uživatelem vybranou variantu.
  • 15.6. Odeslání formuláře se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy o zajištění kombinace služeb. Po odeslání formuláře (případně na základě telefonické domluvy u varianty „Exklusive“) obdrží Uživatel e-mail, ve kterém mu Poskytovatel potvrdí jeho přijetí, tento e-mail se současně považuje za přijetí nabídky. Uživatel je povinen uhradit zálohu za cenu za kombinace služeb (s výjimkou varianty „Exklusive“) ve výši dle vybrané varianty do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to prostřednictvím platební karty umožňující platbu přes internet prostřednictvím platební brány GoPay nebo převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2701286530/2010, vedený u Fio banka, a.s.; variabilní symbol k provedení platby obdrží Uživatel prostřednictvím e-mailu, kterým Poskytovatel potvrdí přijetí nabídky. Neuhradí-li Uživatel cenu za služby ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení zašle Poskytovatel na e-mail, který Uživatel uvede ve formuláři při objednání kombinace služeb. Při objednání varianty „Exklusive“ uhradí Uživatel poskytnutí této služby přímo Realitní kanceláří na základě smlouvy, kterou s Realitní kanceláří uzavře.
  • 15.7. Uživatel je oprávněn prodloužit službu inzerce, a to vždy o jeden kalendářní měsíc. Cena za prodloužení činí 800 Kč na každý další kalendářní měsíc. Pro objednání prodloužení služby inzerce postupuje Uživatel obdobně jako při objednání kombinace služeb. Nevyužije-li Uživatel v rámci kombinace služeb právní služby, vrátí Poskytovatel část uhrazené zálohy za cenu, a to do 14 dnů ode dne uplynutí doby inzerce (včetně případného prodloužení). Poskytovatel vrátí Uživateli částku 3 500 Kč v případě, že si Uživatel objednal variantu Basic, 5 000 v případě, že si Uživatel objednal variantu Standard, a 12 500 Kč v případě, že si Uživatel objednal variantu Premium.
  • 15.8. V ostatním se podmínky kombinace služeb řídí obdobně podmínkami jednotlivých služeb, jak jsou upraveny v těchto VOP.
 16. Společná ustanovení
  • 16.1. VOP
   • 16.1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí formuláře pro Hlavní službu a formulářů pro Další poskytované služby. Uživatel musí nejprve vyjádřit souhlas se zněním těchto VOP, než bude moci příslušný formulář odeslat a učinit tak Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy. Právní vztahy Poskytovatele a Uživatele výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 16.2. Uzavření smlouvy
   • 16.2.1. Není-li ve VOP v konkrétním případě uvedeno jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou Službu činí Uživatel Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Odesláním potvrzení o přijetí daného formuláře e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele Poskytovatel Uživatelovu nabídku k uzavření smlouvy přijímá, a tímto okamžikem vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem smluvní vztah.
   • 16.2.2. Předtím, než Uživatel závazně odešle formulář, má Uživatel právo zkontrolovat veškeré údaje, které ve formuláři uvedl. Dále může Uživatel zaslat informaci ohledně změny údajů na e-mailovou adresu Poskytovatele. V případě, že je Uživatel registrovaný na valuo.cz, má možnost měnit uvedené údaje na svém účtu.
   • 16.2.3. Smlouvy, resp. příslušné formuláře a VOP, budou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě, přičemž Uživatel bude mít k těmto údajům také přístup. Tyto údaje nejsou přístupné jiným osobám.
   • 16.2.4 Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku jsou popsány v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
  • 16.3. Odstoupení od smlouvy Uživatelem
   • 16.3.1. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.
   • 16.3.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Uživatel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře pro oznámení o odstoupení od smlouvy uveřejněného na valuo.cz, který Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli. Uživateli pak Poskytovatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   • 16.3.3. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
   • 16.3.4. V případě odstoupení od smlouvy budou Uživateli Poskytovatelem vráceny všechny platby, které Poskytovatel od Uživatele obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení Uživatelova oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl užit Uživatelem pro provedení předmětných plateb, pokud Uživatel výslovně neurčí jinak.
   • 16.3.5. Uživatel má možnost požádat Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení tím, že při vyplňování formuláře pro příslušnou Službu tuto možnost označí. Pokud tuto nabízenou možnost Uživatel neoznačí, poskytne Poskytovatel objednané Služby nejdříve den po dni uplynutí této lhůty.
   • 16.3.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • 16.4. Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem
   • 16.4.1. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Uživatelem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. Odstoupení je účinné jeho doručením Uživateli. Uhradil-li již Uživatel cenu za Služby předem, Poskytovatel Uživateli vrátí její poměrnou část v závislosti na poskytnutých službách do 30 dnů od doručení odstoupení.
  • 16.5. Práva a povinnosti
   • 16.5.1. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli Službu za sjednanou cenu po jejím uhrazení (příp. uhrazení zálohy za cenu) dle těchto VOP a Uživatel je povinen cenu za tuto Službu uhradit.
   • 16.5.2. Uživatel je povinen při objednávání Služby uvádět v příslušných formulářích pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené Uživatelem jsou Poskytovatelem považovány za pravdivé.
   • 16.5.3. Poskytovatel uvádí, že není vůči Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   • 16.5.4. Veškerá sdělení Poskytovatele mohou být Uživateli doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jím vyplněném formuláři.
  • 16.6. Odpovědnost za vady a reklamace
   • 16.6.1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná Služba nemá vady, je poskytována ve shodě se Smlouvou a odpovídá svému popisu ve Smlouvě.
   • 16.6.2. Uživatel je povinen vytknout Poskytovateli vadu Služby, kvůli které ji reklamuje, a to bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy vadu zjistí, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
   • 16.6.3. Při uplatňování reklamace může Zákazník využít elektronický reklamační formulář Poskytovatele na valuo.cz. Poskytovatel Uživateli potvrdí na jeho uvedenou e-mailovou adresu přijetí takového formuláře. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů.
   • 16.6.4. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
   • 16.6.5. Je-li vada odstranitelná, bude Poskytovatelem taková vada služby odstraněna nebo se Uživatel může domáhat přiměřené slevy z ceny za poskytnutou službu. Nelze-li vadu odstranit, Uživatel může požadovat přiměřenou slevu z ceny za poskytnutou službu, a nebo odstoupit od smlouvy.
   • 16.6.6. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Poskytovatel povinen Uživatele informovat e-mailem.
   • 16.6.7. Není-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.
   • 16.6.8. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
   • 16.6.9. Uživatel není oprávněn uplatňovat vady služeb, které jsou Poskytovatelem poskytovány bezúplatně.
  • 16.7. Způsob platby
   • 16.7.1. Nabízené Služby budou Poskytovatelem poskytnuty až po jejich zaplacení Uživatelem.
   • 16.7.2. U placených Služeb má Uživatel možnost uhradit platby platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
   • 16.7.3. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 17. Závěrečná ujednání
  • 17.1. Tyto VOP se pro Uživatele stávají závaznými okamžikem potvrzení přijetí formuláře pro poskytnutí Hlavní služby nebo Další služby.
  • 17.2. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla Poskytovatele, není-li volba místní příslušnosti vyloučena právními předpisy.
  • 17.3. Případné spory je také možné řešit mimosoudní cestou, kdy subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
  • 17.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.
  • 17.5. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
  • 17.6. Znění VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změněné VOP budou registrovaným Uživatelům zaslány na e-mailové adresy, uvedené na jejich účtech na valuo.cz, a to alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li registrovaný Uživatel se změněným zněním VOP souhlasit, má možnost smluvní vztah s Poskytovatelem ukončit, a to tak, že po přihlášení na svůj účet na valuo.cz tento svůj účet zruší. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem zaniká okamžikem doručení e-mailu s potvrzením o zrušení účtu. Práva a povinnosti Poskytovatele a registrovaného Uživatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  • 17.7. Změny znění VOP se netýkají Uživatelů, kteří nejsou registrováni na valuo.cz. Pro ty platí VOP účinné v době, kdy činili svou objednávku prostřednictvím příslušného formuláře, a se kterými vyjádřili souhlas ještě před jeho odesláním Poskytovateli.
  • 17.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 18. 8. 2018.